KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni.

(MÜŞTERİLER).

İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi (“AVM”) Yönetimi olarak, kişisel verilerin korunmasına ve güvenliğine büyük önem vermekte olup, kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), ilgili mevzuata ve işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlemekte ve veri güvenliğini temin için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız..

Kanun çerçevesinde, St Martins Şişli Gayrimenkul Yatırımcılığı Ticaret A.Ş. (“Şirket”) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir. Pradera Gayrimenkul Yönetimi ve Ticaret Limited Şirketi (“Pradera”) ise, Şirketimiz ile arasındaki AVM’nin yönetim ve idaresine yönelik sözleşmesel ilişki gereği “Veri Sorumlusu” olarak hareket etmektedir..

İşbu metin (“Aydınlatma Metni”), AVM’yi ziyaret eden müşteriler, internet sitesi ziyaretçileri, AVM’nin etkinlik, kampanya, promosyon, çekiliş vb. etkinliklerine katılan kişiler ile talep ve şikayet sahiplerinin (“İlgili Kişiler”) kişisel verilerinin nasıl ve hangi amaçla işleneceğine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. AVM’nin etkinlik ve kampanyaları kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında, etkinlik ve kampanya özelindeki aydınlatma metinleri aracılığıyla ayrıca bilgilendirileceksiniz..

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?.

İlgili Kişiler’in T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, doğum tarihi, e-posta adresi, cinsiyeti, adresi, medeni durum ve çocuk bilgisi, dâhil olmak üzere kişisel verileri, daha iyi hizmet sunulması, hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artırılması, hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, pazarlama, tanıtım ve sadakat programı oluşturulması, fırsat, etkinlik, tanıtım, promosyon ve yenilikler hakkında öncelikli olarak bilgilendirme sağlanması amaçlarıyla işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenebilecektir. .

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?.

İlgili Kişiler’in kişisel verileri, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçları gerçekleştirmeye yönelik hizmet tedariki amacıyla sınırlı olarak Türkiye dışındaki tedarikçilere aktarılabilecektir. Ayrıca Şirket ile sözleşme ilişkisine giren İlgili Kişiler’in yetkililerinin sözleşme ve eklerinde yer alan temel bilgileri, sözleşmeye ilişkin gerekli onay ve denetim süreçleri çerçevesinde ve bu amaçla sınırlı olarak Şirket’in Türkiye dışında yerleşik hissedarına aktarılabilmektedir..

Kişisel veriler ayrıca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla AVM’nin iç operasyonları, denetim, iç kontrol, bilişim sistemleri, pazarlama ve tanıtım, yazılım, bulut hizmet, hukuk ve muhasebe süreçleri ile ilgili destek hizmet aldığı danışmanlık, denetim, hukuk, bilgi teknolojileri, lojistik, arşiv vb. alanlardaki yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilere, (varsa) sözleşme ilişkisinin gereği olarak bankalara, sigorta şirketlerine, diğer İlgili Kişiler’e ve diğer ilgili taraflara aktarılabilmektedir..

İlgili Kişiler’in kişisel verileri, AVM güvenlik ihtiyaçları, bu verileri talep etmeye yetkili resmi merci talepleri, hukuki yükümlülükler gereği gerekli yasal bildirimlerin yapılması ve uyuşmazlık hallerinde ilgili paylaşım amacıyla ölçüde ve sınırlı olarak adli merciler, resmi kurum ve kuruluşlar, yargı organları ve icra daireleriyle paylaşılabilmektedir..

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi.

İlgili Kişiler’in kişisel verileri, İlgili Kişiler tarafından doğrudan veya diğer İlgili Kişiler aracılığıyla iletilen bilgi ve belgeler, (varsa) İlgili Kişiler’e erişim imkanı sağlanan dijital form, platform, portal vb. yazılımlar üzerinden yapılan bilgi ve belge paylaşımları ile bu ortamlarda yapılan diğer işlemler, AVM bünyesindeki güvenlik kameraları, mevcut ilişki sebebiyle yapılan yazılı ve sözlü iletişimler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır..

İlgili Kişiler’in kişisel verileri, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili Kişiler’in temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemeni zorunlu olması hukuki sebeplerine ve mevzuatın gerektirdiği hallerde açık rızalarına dayalı olarak işlenebilmektedir..

Kişisel verilerin, yukarıda belirtilen temel faaliyetler haricinde arızi olarak yürütülen süreçler kapsamında işlenmesi gerekmesi halinde, ilgili işleme süreçleri, her halükarda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere, istisnalara veya İlgili Kişi’nin açık rızanıza dayanılarak ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir..

Haklarınız ve İletişim.

Gerçek kişi olan İlgili Kişiler, Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılı haklara sahiptir:.

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme.

b. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

c. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;.

ç. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hallerde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

d. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

e. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileriyle ilgili soru ve taleplerini, talebi içeren yazılı dilekçe ile Büyükdere Cad. No:22 34360 Şişli/İstanbul adresine bizzat elden/noter vasıtasıyla veya veri sorumlusuna önceden bildirdikleri ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresleri üzerinden info@istanbulcevahir.com adresine iletebilir..

Başvuruya sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuru sahibinin şahsıyla ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisinin, belgelendirilmesi, başvurunun ad-soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve başvuru sahibinin kimliğini tevsik edici belgelerin içermesi gerekmektedir..

Aydınlatma Metni Hakkında.

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu tarafından her zaman değiştirilebilir. Değişiklikler yayın tarihinde yürürlüğe girecek olup, güncel Aydınlatma Metni’ne http://www.istanbulcevahir.com/icerik/2031/kvkk-aydinlatma-metni adresinden ulaşabilir..

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz..

Veri Sorumlusu.

St. Martins Şişli Gayrimenkul Yatırımcılığı Ticaret A.Ş.

Veri Sorumlusu.

Pradera Gayrimenkul Yönetimi ve Ticaret Limited Şirketi.